Jdi na obsah Jdi na menu
 


.

Kolem satanistického pohledu na volnou lásku vzniklo mnoho sporů. Často se předpokládá, že

sexuální aktivita hraje v satanismu nejdůležitější roli a ochota účastnit se sexuálních orgii je

nezbytnou podmínkou přijetí mezi satanisty. Nic nemůže být vzdálenější pravdě! Ve skutečnosti

jsou oportunisté, kteří mají o satanismus zájem pouze kvůli jeho sexuálním aspektům, důrazně

odmítáni.

Satanismus skutečně obhajuje sexuální svobodu, ale pouze v pravém slova smyslu. Volná láska

znamená podle satanismu přesně toto: svobodu být buďto věrný jediné osobě či uspokojovat

sexuální tužby s tolika lidmi, kolik je podle vašeho názoru nutné k uspokojení vašich konkrétních

potřeb.

Satanismus nedoporučuje těm, kteří k tomu nedojdou přirozeným způsobem, aby se oddávali

orgiím či vrhali do mimomanželských vztahů. Pro mnohé by bylo jednoduše nepřirozené a

škodlivé, kdyby byli nevěrní partnerům, které si zvolili. Jiné by naopak frustrovalo být sexuálně

vázáni pouze na jednu osobu. Každý se musí rozhodnout sám za sebe, jaká forma sexuální

aktivity nejlépe vyhovuje jeho individuálním potřebám. Podle satanských měřítek je stejně špatné

podléhat sebeklamu a nutit se do cizoložství, nebo vyhledávat sexuální partnery před svatbou

pouze proto, abyste dokázali svému okolí (nebo, což je ještě horší, sami sobě), že jste se zbavili

pocitu viny, jako nechat kvůli hluboce zakořeněným pocitům viny jakoukoli sexuální potřebu

neuspokojenou.

Mnozí lidé, kteří si neustále dokazují, jak se zbavili pocitu viny vyvolaného sexem, jsou ve

skutečnosti spoutáni daleko pevnějšími pouty než ti, kteří prostě přijímají sexuální aktivitu jako

přirozenou součást života a nedělají kolem své sexuální svobody takový rozruch. Je například

uznávaným faktem, že nymfomanka (dívka snů každého muže a hrdinka senzačních románů)

není sexuálně svobodná, ale je ve skutečnosti frigidní a těká od jednoho muže k druhému, jelikož

má příliš velké zábrany, aby vůbec kdy mohla najít úplné sexuální uspokojení.

Další mylnou představou je názor, že schopnost účastnit se skupinové sexuální aktivity svědčí o

sexuální svobodě. Všechny dnešní skupiny oddávající se volnému sexu mají jedno společné -

odmítají fetišistické či úchylné praktiky.

20

Silácké příklady nefetišistické sexuální aktivity, chabě maskované jako svoboda, mají ve

skutečnosti stejný průběh. Všichni účastníci orgie následují příkladu vůdce skupiny - svléknou se

do naha a mechanicky souloží, jako na povel. Žádný z přítomných přitom netuší, že by jejich

osvobozená forma sexu mohla být nezúčastněnými pozorovateli, kteří nedokáží klást rovnítko mezi

uniformitu a svobodu, považována za sešněrovanou a infantilní.

Satanista si uvědomuje, že pokud má být znalcem sexu (a skutečně se osvobodit od pocitu viny),

nemůže se nechat rdousit ani takzvanými sexuálními revolucionáři ani prudérní společností,

spoutanou pocity viny. Těmto klubům volného sexu zcela uniklo, o čem sexuální svoboda vlastně

je. Nemůžete-li realizovat sexuální aktivitu na individuální bázi (což zahrnuje i osobní fetiše) nemá

vůbec smysl vstupovat do nějaké organizace, která se zabývá sexuální svobodou.

Satanismus připouští jakoukoli aktivitu, která hluboce uspokojuje vaše sexuální touhy - ať už

jsou heterosexuální, homosexuální, bisexuální či pokud je libo dokonce asexuální. Satanismus

schvaluje fetiš nebo deviaci, které obohatí váš sexuální život, pokud se ale netýkají někoho, kdo

by o ně nestál.

Rozmach deviantního respektive fetišistického chování v naší společnosti by jistě šokoval fantazii

sexuálně naivních lidí. Existuje daleko více sexuálních odchylek, než si neinformovaný člověk

dokáže představit: transvestitismus, sadismus, masochismus, urolagnie, exhibicionismus -

abychom uvedli pouze několik nejrozšířenějších. Každý má nějakou vlastní formu fetiše, ale

protože si lidé nejsou vědomi převahy fetišistického chování v naší společnosti, mají pocit, že

kdyby se poddali svým nepřirozeným tužbám, byli by spatní. (Fetišismus nepraktikují pouze lidé,

ale také zvířata. Fetiš je nedílnou součástí sexuálního života zvířat. Tak například pohlavní pach

podmiňuje sexuální vzrušení jednoho zvířete druhým. Laboratorní testy prokázaly, že pokud je

nějaké zvíře uměle zbaveno svého pachu, ztrácí sexuální přitažlivost. Stimulace sexuálním

pachem působí příznivě i na člověka, i když to často popírá.)

Dokonce i asexuální jedinec má svou úchylku - asexualitu. Nepociťovat vůbec sexuální touhu

(pokud to není dáno stářím, chorobou, apod.) je daleko nenormálnější než být sexuálně

promiskuitní. Jestliže dá satanista přednost sexuální sublimaci před otevřenou sexuální realizací,

je to výhradné jeho věc. U mnoha případů sexuální sublimace (nebo asexuality) by jakýkoliv

pokus sexuálně se osvobodit měl pro asexuála negativní následky.

U asexuálů je sexuální touha vždy sublimovaná, ať již v podobě práce, nebo koníčků. Veškerá

energie či silný zájem, který by normálně věnovali sexuální aktivitě, se přelije do jiných zábav

nebo činností. Jestliže někdo dává přednost určitým zájmům na úkor sexuální aktivity, je to jeho

věc, a nikdo nemá právo zatracovat ho za to. V každém případě by si ale dotyčný měl uvědomit, že

jde o sexuální sublimaci.

Mnoho tajných sexuálních tužeb zůstane pouhou fantazii, protože je není možno vyjádřit.

Nemožnost vybití často vede k nutkavému jednání, a značná část lidí si proto vytváří vlastní tajné

cesty, jak dát průchod sexuálním touhám. Jelikož většina fetišistických aktivit není zjevná, neměli

by lidé, kteří toho o sexu moc nevědí, podléhat klamu, že vůbec neexistuje. Uvedu pár příkladů

důmyslných technik: mužský transvestita se ukájí tím, že nosí dámské prádlo, ale jinak na něm

nic nepoznáte. Masochisticky založená žena může nosit o několik čísel menší stahovací

podvazkový pás, takže bude během dne prožívat sexuální rozkoš z nepříjemných pocitů, aniž

kdokoliv co pozná. Tyto příklady jsou mnohem mírnější a rozšířenější než jiné, které by bylo

možno uvést.

Satanismus podporuje jakoukoli formu sexuální realizace, pokud nikomu neubližuje. Abychom se

vyhnuli nedorozumění, je třeba toto tvrzení blíže objasnit. Neubližování druhým nezahrnuje

neúmyslné ublížení někomu, kdo nemusí souhlasit s vašimi názory na sex, protože jeho pohled na

sexuální morálku je úzkostný. Samozřejmé byste se měli snažit, abyste se nějakým způsobem

nedotkli svých blízkých, jako třeba přepjatě stydlivých přátel a příbuzných. Pokud se opravdu

snažíte, abyste jim neubližovali a oni vám na něco náhodné přijdou, nenesete žádnou

odpovědnost, a neměli byste ani mít pocit viny za své sexuální přesvědčení nebo proto že někdo

trpí v důsledku vašeho přesvědčení. Jestliže žijete v neustálém strachu, že se svým postojem k

sexu dotknete prudérních povah, pak nemá smysl snažit se vymanit z pocitu viny. Rozhodně však

věci neprospěje, budete-li okázale předvádět své svobodomyslné názory.

Druhou výjimkou jsou masochisté. Masochista pociťuje rozkoš, když je mu ubližováno, jestliže mu

upřete rozkoš z bolesti, ubližujete mu stejné jako fyzická bolest ubližuje někomu, kdo není

masochista. Tuto situaci ilustruje příběh jednoho skutečné krutého sadisty: Masochista ho prosí:

bij mě! A nemilosrdný sadista mu odpovídá: NE! Pokud někdo chce, aby mu bylo ubližováno a

nachází rozkoš v bolesti, není důvod, proč bychom mu neměli dopřát radosti, na které je zvyklý.

Výraz sadista označuje v běžné mluvě člověka, který nachází rozkoš v bezohledné brutalitě.

Skutečný sadista je však ve skutečnosti vybíravý. Pečlivě vybírá z široké škály potenciálních obětí.

21

Splnění touhy těm, kterým utrpení dělá dobře, mu přináší úžasnou rozkoš. Vyrovnaný sadista je

požitkář a znalec, neboť si vybírá jednotlivce, kteří si jeho zájem zaslouží!

Jestliže je někdo natolik vyrovnaný, aby přiznal, že je masochista a že mu přináší rozkoš být

zotročován a bičován, pravý sadista je jen potěšen, když mu může vyhovět.

Kromě uvedených výjimek by satanista nikomu vědomě neublížil, aniž by se dotkl jeho sexuálních

práv. Pokud se snažíte vnutit své sexuální touhy tomu, kdo o vaše návrhy nestojí, porušujete jeho

sexuální svobodu. Satanismus neschvaluje znásilnění, zneužívání dětí, sexuální zneužívání zvířat

a jakoukoli sexuální aktivitu zasahující osoby, které ji odmítají nebo které by díky své nevinnosti

či naivitě mohly být svedeny či výhružkami dohnány, aby dělaly něco proti své vůli.

Pokud jsou všichni zúčastnění dospělí zodpovídající za své činy a dobrovolně se zapojí do dané

formy sexuální realizace - i když je obecně považována za tabuizovanou - pak není důvod, aby

potlačovali své sexuální sklony.

Pokud si uvědomujete všechny důsledky, výhody i nevýhody, a jste si jisti, že vaše činy neublíží

nikomu, kdo nechce nebo si nezaslouží, aby mu bylo ubližováno, pak nemáte proč potlačovat své

sexuální záliby.

Stejně jako se ani dva lidé neshodují ve výběru stravy ani v množství potravy, kterou potřebují,

různí se i sexuální záliby a apetit. Společnost ani nikdo jiný nemá právo stanovit jiné osobě

sexuální normy nebo frekvenci sexuálního vyžití. Žádné sexuální chování lze vždy posuzovat

pouze v kontextu dané situace. Z toho plyne, že to, co někdo považuje za sexuálně správné a

morální může jiného frustrovat. Platí i opak: někdo může být sexuálně výrazně nadán, ale bylo by

nespravedlivé, aby vyvolával pocity méněcennosti v někom, kdo se mu sexuální zdatností

nevyrovná, a bylo by bezohledné, aby se vnucoval jiné osobě (např. muž, obdařený nenasytným

sexuálním apetitem převyšujícím potřeby jeho ženy). Nebylo by hezké, kdyby od ní očekával,

nadšenou odezvu na své nabídky, ona ale musí projevit stejnou ohleduplnost. V případě, že

nepociťuje žádnou velkou vášeň, by ho měla sexuálně přijmout, sice pasivně, ale nicméně mile,

nebo si nestěžovat, pokud se rozhodne hledat uspokojení jinde - včetně autoerotických praktik.

Ideální vztah je takový, ve kterém se lidé hluboce milují a sexuálně si vyhovují. Dokonalé vztahy

jsou nicméně poměrně řídké. Je důležité zdůraznit, že láska duchovní a sexuální sice mohou, ale

nutně nemusí jít ruku v ruce. Jestliže existuje alespoň určitá míra sexuálního porozumění, bývá

často omezeno, a dochází ke splnění pouze některých sexuálních tužeb.

Pokud si sexuálně vyhovujete, pak není větší rozkoš nad spojení s tím, koho hluboce milujete.

Pokud si sexuálně nevyhovujete, je třeba zdůraznit, že v žádném případě nemusí jít o absenci

duchovní lásky. Člověk může, a často tomu tak bývá existovat bez druhého. Ve skutečnosti se

často jeden z manželů uchyluje k mimomanželské sexuální aktivitě právě proto, že svého partnera

hluboce miluje a chce se vyhnout tomu, aby ho ranil něho se mu vnucoval. Hluboká duchovní

láska je obohacena láskou sexuální, a je samozřejmě nutnou součástí každého uspokojivého

vztahu, protože se však sexuální záliby liší, může někdy mimomanželská sexuální aktivita nebo

masturbace být potřebným doplněním.

Masturbace, kterou mnoho lidí považuje za sexuální tabu, představuje problém viny, s nímž není

snadné se vypořádat. Na toto téma je třeba položit zvláštní důraz, neboť přestavuje velice

důležitou součást mnoha úspěšných magických konání.

Již od doby, kdy judejsko-křesťanská bible popsala hřích Onanův (Gen 38:7-10), uvědomoval si

člověk závažnost a důsledky "samotářské neřesti". Přestože moderní sexuologové vysvětlují

Onanův hřích jako běžný coitus interruptus, zavádějící teologický výklad napáchal během staletí

značnou škodu.

Kromě skutečných sexuálních zločinů patří masturbace mezi nejvíce odsuzovaná jednáni. V

minulém století vzniklo nesčetně prací popisujících její hrůzné následky. Prakticky všechny

tělesné či duševní choroby byly připisovány hříchu masturbace. Bledost, dýchavičnost, uhýbavý

pohled, propadlý hrudník, nervozita, uhry a nechutenství - to je jen několik údajných následků.

Pokud jste se nedrželi varováni příruček pro mladé muže, mohli jste si být jisti, že skončíte

naprostým fyzickým a mentálním zhroucením.

Odpudivé popisy v těchto příručkách by mohly být téměř zábavné, kdyby nebylo smutného faktu,

že navzdory úsilí současných sexuologů, lékařů, spisovatelů a dalších, odstranit stigma, které

masturbace nesla, podařilo se hluboce zakořeněné pocity viny, vyvolané nesmysly v těchto

sexuálních příručkách, vymazat pouze částečně. Velké procento lidí, zvláště těch, kterým je přes

čtyřicet, nedokáže emočně přijmout fakt, že masturbace je přirozená a zdravá, i když racionálně

věc chápou. Svůj nepřekonatelný odpor, často podvědomě, přenášejí na své děti. Převládal názor,

že se člověk zblázní, bude-li přes veškerá napomínání pokračovat v autoerotických praktikách.

Tento absurdní mýtus vznikl na základě častých zpráv o masturbaci chovanců psychiatrických

zařízení. Jelikož téměř všichni nevyléčitelní šílenci masturbovali, soudilo se, že zešíleli právě z

22

tohoto důvodu. Nikoho nenapadlo, že skutečnou příčinou masturbačních praktik byl v jejich

případě nedostatek sexuálních partnerů a především ztráta zábran, typická pro pokročilé

šílenství.

Mnoho lidí by raději vidělo, kdyby si jejich partner hledal vyžití mimo vztah, než aby se uchýlil k

autoerotickým aktům, kvůli vlastním pocitům viny, partnerově nechuti účastnit se masturbace,

nebo strachem z jeho odporu, přestože u překvapivě vysokého počtu případů přináší vědomí, že

má partner sexuální zážitky s jinými lidmi, zástupné vzrušení, i kdyžto málokdo přizná.

Pokud je stimulace vyvolaná představami partnera, který se sexuálně stýká s dalšími lidmi, melo

by se o tom otevřeně mluvit, protože tím obě strany mohou jen získat. Pokud masturbaci brání

pouze pocit viny jedné nebo obou zúčastněných stran, měli by se oba snažit tyto pocity buďto

vymazal nebo je využít. Mnoho vztahů by se dalo zachránit, kdyby se oba zainteresovaní necítili

vinni, že se oddával přirozenému aktu masturbace.

Masturbace je považována za něco špatného, protože přináší rozkoš vyvolanou záměrným třením

zapovězených oblastí těla vlastní rukou. Pocity viny provázející většinu sexuálních aktů lze zmírnit

tvrzením přijatelným pro církev: smyslové požitky jsou nutné k plození potomstva - i když si

dáváte pozor na kalendář a hlídáte bezpečné dny. Pokud se oddáváte masturbaci, pak vám taková

útěcha ovšem nestačí. Ať už vám napovídali o neposkvrněném početí, co chtěli, - i kdyby vám

slepá víra umožňovala tuto absurditu spolknout -víte dobře, že ke zplození dítěte je zapotřebí

sexuálního styku s osobou opačného pohlaví! Pokud trpíte pocitem viny za prvotní hřích, budete

přirozeně cítit ještě větší vinu, oddáváte-li se sexu jen pro své uspokojení, bez úmyslu plodit děti.

Satanistovi je naprosto jasné, proč pánbíčkáři prohlašují masturbaci za hříšnou. Stejně jako další

přirozené akty to lidé prostě stejně budou dělat, bez ohledu na to, jak ostře jsou káráni.

Vyvolávání pocitů viny je důležitou součástí jejich zlovolné taktiky, jak přimět lidi, aby své hříchy

vykoupili hypotékami na chrámy odříkání!

I když se dnes většinou nesvíjíme pod břemenem viny, vnucené náboženstvím (nebo si to alespoň

myslíme), moderní člověk stále ještě pociťuje stud, když podlehne touze masturbovat. Když se

muž uspokojuje autoeroticky, místo aby se účastnil honby za ženami, může se cítit oloupen o

svou mužnost. Žena se možná uspokojí sexuálně, ale touží po uspokojeni svého ega, které jí

přináší hra svádění. Ani rádoby Casanova ani strojený vamp nemají adekvátní pocity, když se

mohou sexuálně ukájet pouze masturbací. Oba by dali přednost i ne zcela vyhovujícímu

partnerovi. Řečeno satansky, je daleko lepší oddávat se dokonalé fantazii, než se podílet na

neuspokojivém zážitku s jiným člověkem. U masturbace máte alespoň kontrolu nad situací.

Ilustrace neoddiskutovatelného faktu, že masturbace je zcela přirozený, zdravý jev: provozují ji

všichni příslušníci zvířecího království. Lidské děti se také řídí instinktivní touhou masturbovat,

pokud za to nebudou kárány rozhořčenými rodiči, kterým bezpochyby spílali jejich rodiče, a tak

dál, pěkně pozpátku. Je smutnou pravdou, že pocity viny, které v rodičích vyvolává sex, se beze

změny přenesou na děti. Abychom uchránili své děti před nešťastným sexuálním osudem svých

rodičů, prarodičů, a možná i nás samých, je třeba nazvat tento zvrácený morální kód pravým

jménem: je to pragmaticky sestaveny soubor pravidel, která by nás zničila, kdybychom se jimi bez

odmluvy řídili! Dokud se neosvobodíme od směšných sexuálních norem současné společnosti,

včetně takzvané sexuální revoluce, nezbavíme se neurózy vyvolané těmito omezeními. Příklon k

nové, rozumné a humanistické morálce satanismu může - a také tomu tak bude - dát podnět ke

vzniku nové společnosti, v níž se naše děti budou zdravě vyvíjet, aniž by byly zatíženy zničujícími

morálními břemeny současné nemocné společnosti.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak vyvolat duchy?

(Duch jménem cát, 25. 3. 2020 17:58)

co k tomu potřebujete? talíř, lžíci hrachovou a fazolovou polévku a hromadu čerstvých luštěnin a otevřený oheň, nejlépe svíčku a zapalovač! všechno uvedené jídlo sníte v libovolném pořadí, lehnete si pohodlně na postel nebo pohovku nejlépe na bok a čekáte, až se duchové projeví. To pocítíte rostoucím napětím v tlustém střevě a konečníku! Když to na vás přijde, vyšpulte zadnici a pořádně si uprdněte! přítomnost a sirnatost ducha zjistíte tak, že vám kamarád či kolega přidrží hořící svíčku nebo zapalovač u díry. Pokud tato díra vzplane jasným plamenem nebo mírně exploduje, je duch přítomen! Pokud neuhoříte přežijete, můžete se ducha zeptat nahlas na cokoli. Věřte, že bude dlouho přítomen a ne jen jeden! Je vědecky i spiritistickxy prokázáno že luštiny v trávicím traktu pracují velmi dlouho, neboť jsou hojné na vlákninu. Nebojte se, taková zásoba duchů jen tak nezmizí a cítit v místnosti bude velmi, velmi dlouho! Je to spolehlivé!!! Tak jse mějte milí sráči váš oblíbený Penisér Prdelotrhač alias též Prdelořez!!

Ježíš je jediný Bůh a Pán!!

(láska, 5. 8. 2015 14:56)Bůh je živý, Jeho Slovo je pravda, ne mýtus či legenda. Víra není berlička pro slabochy ale Boží moc a síla. Víra je realita. Ve světě není nic dobrého, protože to všechno zničil "bůh" tohoto světa Satan, který i tebe oslepil a zatvrdil srdce. Všichni lidé (i já) jsou hříšníci a jsou daleko od Boží slávy. Kdo uvěří v srdci že Ježíš je Boží Syn a zavolá na Jeho jméno, bude spasen a dostane od Boha věčný život. Kdo neuvěří, je již odsouzen neboť neuvěřil v Božího Syna-umírá ve svém hříchu a odměnou za hřích je věčná smrt. Nevěřící lidé nejsou silní, ale slabí, Venku síka není, jen v Bohu. Jen blázen říká ve svém srdci: "Bůh tu není!" Po smrti uvidíte, jak jste se mýlili, ale to už bude pozdě. Nakonec se každý pokloní před Bohem. Vládce tohoto světa Satan je odsouzen a bude zničen. Navěky bude hořet v Pekle (Ohnivé jezero). Nevíra je pitomost a hřích. A nemluv sprostě. Ve "srajdy" veříš jenom ty. Evoluce je blábol, lež a podvod od Satana. Cel svět a vše živé stvořil Bůh-náš milovaný a věčný Otec v Nebesích. Skrze Ducha svatého Ježíš (Boží) Syn přebývá v mém srdci. Není to lež, autosugesce ani davová psychóza ale realita a zažívám nádherný pokoj, láskku a spravedlnost. To vše přesahuje všechno na tomto světě. Je to poklad který dělá z věřících ty nejbohatší lidi na světě-skutečně šťastné bytosti. Peníze, majetek (mamon), celé to pachtění se a ustaranost a kariéra a sex a drogy, alkohol a kouření-to je jen modloslužba a náhražka. Kdyby celý svět následoval Pána, nebyl by hřích, žádné války ani utrpení. Jak moc se mýlíš! Prosím, zkus to s Pánem. Nemáš co ztratit. Nebudeš litovat. Nic ti to neublíží ani se neztrapníš. Mám tě rád. Pán ti žehnej!Bůh je živý, Jeho Slovo je pravda, ne mýtus či legenda. Víra není berlička pro slabochy ale Boží moc a síla. Víra je realita. Ve světě není nic dobrého, protože to všechno zničil "bůh" tohoto světa Satan, který i tebe oslepil a zatvrdil srdce. Všichni lidé (i já) jsou hříšníci a jsou daleko od Boží slávy. Kdo uvěří v srdci že Ježíš je Boží Syn a zavolá na Jeho jméno, bude spasen a dostane od Boha věčný život. Kdo neuvěří, je již odsouzen neboť neuvěřil v Božího Syna-umírá ve svém hříchu a odměnou za hřích je věčná smrt. Nevěřící lidé nejsou silní, ale slabí, Venku síka není, jen v Bohu. Jen blázen říká ve svém srdci: "Bůh tu není!" Po smrti uvidíte, jak jste se mýlili, ale to už bude pozdě. Nakonec se každý pokloní před Bohem. Vládce tohoto světa Satan je odsouzen a bude zničen. Navěky bude hořet v Pekle (Ohnivé jezero). Nevíra je pitomost a hřích. A nemluv sprostě. Ve "srajdy" veříš jenom ty. Evoluce je blábol, lež a podvod od Satana. Cel svět a vše živé stvořil Bůh-náš milovaný a věčný Otec v Nebesích. Skrze Ducha svatého Ježíš (Boží) Syn přebývá v mém srdci. Není to lež, autosugesce ani davová psychóza ale realita a zažívám nádherný pokoj, láskku a spravedlnost. To vše přesahuje všechno na tomto světě. Je to poklad který dělá z věřících ty nejbohatší lidi na světě-skutečně šťastné bytosti. Peníze, majetek (mamon), celé to pachtění se a ustaranost a kariéra a sex a drogy, alkohol a kouření-to je jen modloslužba a náhražka. Kdyby celý svět následoval Pána, nebyl by hřích, žádné války ani utrpení. Jak moc se mýlíš! Prosím, zkus to s Pánem. Nemáš co ztratit. Nebudeš litovat. Nic ti to neublíží ani se neztrapníš. Mám tě rád. Pán ti žehnej!

Re: Ježíš je jediný Bůh a Pán!!

(Heil Satan, archangelo!, 29. 2. 2016 12:19)

Milióny lidí následovalo vašeho Ježíše jakož to boha a byli jen samé války. Ve jménu Satana nikdy žádná válka neproběhla... Proč by jsme měli následovat něco , co o sobě tvrdí, že nás zachrání a zbaví valek, když jich nejvíce způsobil.

Re: Re: Ježíš je jediný Bůh a Pán!!

(Heil Zeman, arciprdelo, 12. 4. 2016 14:53)

Milióny lidí následovalo vašeho Satan jakož to boha a byli jen samé války. Ve jménu Ježíše nikdy žádná válka neproběhla... Proč by jsme měli následovat něco , co o sobě tvrdí, že nás zachrání a zbaví valek, když jich nejvíce způsobil?

Chyba: Bůh s velkým B se píše

Hail Satan

(DeadWarrior666, 17. 7. 2015 19:37)

Il Padre
Il Filio
Et Lo Spiritus Malum
Omnis Cealestis
Delenda Est

Anti Cristus
Il Filio De Sathanas

Ježíš Kristus je jediný Král!

(láska, 5. 8. 2015 14:55)

Vyvyšuji jméno Ježíš nad všechny mocnosti a panstva v povětří, na Zemi. ve vodě i pod zemí! Démoni a padlí andělé táhněte do bezedné propasti a čekjete na konečný Boží Soud! Satane, odejdi odtud! Svazuji tě ve jménu jediného Krále a Pána Ježíše Krista!

Ježíš Kristus je jediný Král!

(láska, 15. 6. 2015 10:53)

Vyvyšuji jméno Ježíš nad všechny mocnosti a panstva v povětří, na Zemi. ve vodě i pod zemí! Démoni a padlí andělé táhněte do bezedné propasti a čekjete na konečný Boží Soud! Satane, odejdi odtud! Svazuji tě ve jménu jediného Krále a Pána Ježíše Krista!

Ježíš je jediný Bůh a Pán!!

(láska, 11. 6. 2015 14:35)

Bůh je živý, Jeho Slovo je pravda, ne mýtus či legenda. Víra není berlička pro slabochy ale Boží moc a síla. Víra je realita. Ve světě není nic dobrého, protože to všechno zničil "bůh" tohoto světa Satan, který i tebe oslepil a zatvrdil srdce. Všichni lidé (i já) jsou hříšníci a jsou daleko od Boží slávy. Kdo uvěří v srdci že Ježíš je Boží Syn a zavolá na Jeho jméno, bude spasen a dostane od Boha věčný život. Kdo neuvěří, je již odsouzen neboť neuvěřil v Božího Syna-umírá ve svém hříchu a odměnou za hřích je věčná smrt. Nevěřící lidé nejsou silní, ale slabí, Venku síka není, jen v Bohu. Jen blázen říká ve svém srdci: "Bůh tu není!" Po smrti uvidíte, jak jste se mýlili, ale to už bude pozdě. Nakonec se každý pokloní před Bohem. Vládce tohoto světa Satan je odsouzen a bude zničen. Navěky bude hořet v Pekle (Ohnivé jezero). Nevíra je pitomost a hřích. A nemluv sprostě. Ve "srajdy" veříš jenom ty. Evoluce je blábol, lež a podvod od Satana. Cel svět a vše živé stvořil Bůh-náš milovaný a věčný Otec v Nebesích. Skrze Ducha svatého Ježíš (Boží) Syn přebývá v mém srdci. Není to lež, autosugesce ani davová psychóza ale realita a zažívám nádherný pokoj, láskku a spravedlnost. To vše přesahuje všechno na tomto světě. Je to poklad který dělá z věřících ty nejbohatší lidi na světě-skutečně šťastné bytosti. Peníze, majetek (mamon), celé to pachtění se a ustaranost a kariéra a sex a drogy, alkohol a kouření-to je jen modloslužba a náhražka. Kdyby celý svět následoval Pána, nebyl by hřích, žádné války ani utrpení. Jak moc se mýlíš! Prosím, zkus to s Pánem. Nemáš co ztratit. Nebudeš litovat. Nic ti to neublíží ani se neztrapníš. Mám tě rád. Pán ti žehnej!Bůh je živý, Jeho Slovo je pravda, ne mýtus či legenda. Víra není berlička pro slabochy ale Boží moc a síla. Víra je realita. Ve světě není nic dobrého, protože to všechno zničil "bůh" tohoto světa Satan, který i tebe oslepil a zatvrdil srdce. Všichni lidé (i já) jsou hříšníci a jsou daleko od Boží slávy. Kdo uvěří v srdci že Ježíš je Boží Syn a zavolá na Jeho jméno, bude spasen a dostane od Boha věčný život. Kdo neuvěří, je již odsouzen neboť neuvěřil v Božího Syna-umírá ve svém hříchu a odměnou za hřích je věčná smrt. Nevěřící lidé nejsou silní, ale slabí, Venku síka není, jen v Bohu. Jen blázen říká ve svém srdci: "Bůh tu není!" Po smrti uvidíte, jak jste se mýlili, ale to už bude pozdě. Nakonec se každý pokloní před Bohem. Vládce tohoto světa Satan je odsouzen a bude zničen. Navěky bude hořet v Pekle (Ohnivé jezero). Nevíra je pitomost a hřích. A nemluv sprostě. Ve "srajdy" veříš jenom ty. Evoluce je blábol, lež a podvod od Satana. Cel svět a vše živé stvořil Bůh-náš milovaný a věčný Otec v Nebesích. Skrze Ducha svatého Ježíš (Boží) Syn přebývá v mém srdci. Není to lež, autosugesce ani davová psychóza ale realita a zažívám nádherný pokoj, láskku a spravedlnost. To vše přesahuje všechno na tomto světě. Je to poklad který dělá z věřících ty nejbohatší lidi na světě-skutečně šťastné bytosti. Peníze, majetek (mamon), celé to pachtění se a ustaranost a kariéra a sex a drogy, alkohol a kouření-to je jen modloslužba a náhražka. Kdyby celý svět následoval Pána, nebyl by hřích, žádné války ani utrpení. Jak moc se mýlíš! Prosím, zkus to s Pánem. Nemáš co ztratit. Nebudeš litovat. Nic ti to neublíží ani se neztrapníš. Mám tě rád. Pán ti žehnej!

Svoboda

(Zastance Satanismu, 19. 7. 2014 14:16)

Myslim si že malo z vás pochopilo o čem satanismus doopravdy je... nejni to o uctívání utrpení nebo satana jako biblický postavy. Je to kázání o svobodě. Satan nerozdává smrt, utrpení ani nic takovýho. Satan jen dává najevo lidem že podřizovat se názorům většiny nejni normální a přirozený. Satan je prostě synonimum pro svobodu a o ničem jiným to nejni. Postava s kozlí hlavou je jen výplod zastánců nalajnovaného života a uctívačů boha pro zastrašení lidí co by chtěli jít proti jejich ideologii boha který je stejně jenom záminka pro disciplínu a podmanění všeho lidsta do nadvlády vysoce postavených lidí. Kdyby se každý řídil svobodou tak nemá nikdo vysoké postavení. Tím se samozřejmě nemyslí vraždy a takéhle různé věci ale spravedlnost = oko za oko, zub za zub. Největší hříchy napáchala za celá staletí beztak církev... Vyvražďování lidí jiného vyznání při křižáckých výpravách, korupce, materialismus, obžerství... to vše nejčastěji nedodržovali přívrženci církve... Je to svinstvo.

Re: Svoboda

(Satan je grázl, 20. 8. 2014 10:48)

Bůh je živý, Jeho Slovo je pravda, ne mýtus či legenda. Víra není berlička pro slabochy ale Boží moc a síla. Víra je realita. Ve světě není nic dobrého, protože to všechno zničil "bůh" tohoto světa Satan, který i tebe oslepil a zatvrdil srdce. Všichni lidé (i já) jsou hříšníci a jsou daleko od Boží slávy. Kdo uvěří v srdci že Ježíš je Boží Syn a zavolá na Jeho jméno, bude spasen a dostane od Boha věčný život. Kdo neuvěří, je již odsouzen neboť neuvěřil v Božího Syna-umírá ve svém hříchu a odměnou za hřích je věčná smrt. Nevěřící lidé nejsou silní, ale slabí, Venku síka není, jen v Bohu. Jen blázen říká ve svém srdci: "Bůh tu není!" Po smrti uvidíte, jak jste se mýlili, ale to už bude pozdě. Nakonec se každý pokloní před Bohem. Vládce tohoto světa Satan je odsouzen a bude zničen. Navěky bude hořet v Pekle (Ohnivé jezero). Nevíra je pitomost a hřích. A nemluv sprostě. Ve "srajdy" veříš jenom ty. Evoluce je blábol, lež a podvod od Satana. Cel svět a vše živé stvořil Bůh-náš milovaný a věčný Otec v Nebesích. Skrze Ducha svatého Ježíš (Boží) Syn přebývá v mém srdci. Není to lež, autosugesce ani davová psychóza ale realita a zažívám nádherný pokoj, láskku a spravedlnost. To vše přesahuje všechno na tomto světě. Je to poklad který dělá z věřících ty nejbohatší lidi na světě-skutečně šťastné bytosti. Peníze, majetek (mamon), celé to pachtění se a ustaranost a kariéra a sex a drogy, alkohol a kouření-to je jen modloslužba a náhražka. Kdyby celý svět následoval Pána, nebyl by hřích, žádné války ani utrpení. Jak moc se mýlíš! Prosím, zkus to s Pánem. Nemáš co ztratit. Nebudeš litovat. Nic ti to neublíží ani se neztrapníš. Mám tě rád. Pán ti žehnej!Bůh je živý, Jeho Slovo je pravda, ne mýtus či legenda. Víra není berlička pro slabochy ale Boží moc a síla. Víra je realita. Ve světě není nic dobrého, protože to všechno zničil "bůh" tohoto světa Satan, který i tebe oslepil a zatvrdil srdce. Všichni lidé (i já) jsou hříšníci a jsou daleko od Boží slávy. Kdo uvěří v srdci že Ježíš je Boží Syn a zavolá na Jeho jméno, bude spasen a dostane od Boha věčný život. Kdo neuvěří, je již odsouzen neboť neuvěřil v Božího Syna-umírá ve svém hříchu a odměnou za hřích je věčná smrt. Nevěřící lidé nejsou silní, ale slabí, Venku síka není, jen v Bohu. Jen blázen říká ve svém srdci: "Bůh tu není!" Po smrti uvidíte, jak jste se mýlili, ale to už bude pozdě. Nakonec se každý pokloní před Bohem. Vládce tohoto světa Satan je odsouzen a bude zničen. Navěky bude hořet v Pekle (Ohnivé jezero). Nevíra je pitomost a hřích. A nemluv sprostě. Ve "srajdy" veříš jenom ty. Evoluce je blábol, lež a podvod od Satana. Cel svět a vše živé stvořil Bůh-náš milovaný a věčný Otec v Nebesích. Skrze Ducha svatého Ježíš (Boží) Syn přebývá v mém srdci. Není to lež, autosugesce ani davová psychóza ale realita a zažívám nádherný pokoj, láskku a spravedlnost. To vše přesahuje všechno na tomto světě. Je to poklad který dělá z věřících ty nejbohatší lidi na světě-skutečně šťastné bytosti. Peníze, majetek (mamon), celé to pachtění se a ustaranost a kariéra a sex a drogy, alkohol a kouření-to je jen modloslužba a náhražka. Kdyby celý svět následoval Pána, nebyl by hřích, žádné války ani utrpení. Jak moc se mýlíš! Prosím, zkus to s Pánem. Nemáš co ztratit. Nebudeš litovat. Nic ti to neublíží ani se neztrapníš. Mám tě rád. Pán ti žehnej!

Re: Svoboda

(sid180, 27. 5. 2015 17:30)

presně tak...debilové to ale nepochopí:

Re: Re: Svoboda

(láska, 11. 6. 2015 14:33)

nem Satan je zlo a kdo ho uctívá je hloupý

ze se uzdravite

(Fandim vam, 24. 10. 2010 10:43)

dementi satanisticky :D

Re: ze se uzdravite

(yfynorus, 26. 4. 2015 12:26)

tak na to nečum lízačí božských prdelí

Re: ze se uzdravite

(souhlas, 17. 11. 2010 14:26)

souhlasim

Re: ze se uzdravite

(McQP, 9. 4. 2011 18:08)

ze se uzdravite
(Fandim vam, 24. 10. 2010 10:43)

dementi satanisticky :D

Nemáš žádné právo se zde vyjádřovat o někem,jako o dementech. To,co autoř zde popsal anebo zkopíroval - na tom už nezáleží - je pravdou a musí se na to koukat z úhlu reality a zdravého rozumu. A jestli jseš takový frajeř a budeš číst této mé řádky,buď tak hodný a popiš nějaký neopodstaněný fakt.

Re: Re: ze se uzdravite

(Gorgo, 5. 8. 2012 18:35)

co to je frajeř ty čuráku? :)

Re: ze se uzdravite

(njn, 25. 6. 2011 20:36)

jasne no.....vubec nevite o co de tak nenadavejte....
premejslejte-videli stte nekdy dukaz boha-ja ne...ale satan je vsude-nenavist,kattastofy,vraazdy,smrt,zloba.......stejne jednou vyhraje satan a cela tahle odporna planeta boouchne
AVE SATAN

Re: Re: ze se uzdravite

(ladislav, 13. 7. 2011 9:52)

ahoj mám takový dotaz pokud satan je nový bůch pak proč rozsévá posvětě samé zlo a utrpení hladobu a mor a pokud něco jako dobro a zlo existuje tak proč nikdy ty démoni a bohové nezakročili když prej stvořili svět(nebe a peklo ) a jak to že bůch není vidět ale satan je v každém znás války atd. přitom co jsem s toho pochopil tak z historie je uvedeno že ne jenom satan rozsévá zlo ale když byli křižáci(křestané) na svích výpravách tak také rozsévaly zlo býdu nemoci skázu a chaoz tak potom miteda někdo řekněte kdo zatím stojí když jak satan tak buch rosevají zlo děkuji za odpověd muj e-mail Saap87@seznam.cz

Re: Re: Re: ze se uzdravite

(Kolemjdoucí, 20. 12. 2014 17:42)

Ahoj Láďo,
Satanisté se dělí na dva proudy: LaVeyánský (filozofický) a teologický satanismus (ačkoli se úhly pohledu a názory dále štěpí a různí, toto jsou dva hlavní).
LaVeyáni věří vědě, Velkému třesku, evoluci apod. a Satana berou jako metaforu ke svobodě, rovnosti a intelektuální vyspělosti (není náhodou, že většinu toho se Církev snažila (nebo víceméně stále snaží) potlačit). Pro ně neexistuje nějaká vyšší síla prosazující vyšší dobro a tvrdí, že všeho musíme dosáhnout sami, že vše dobré i špatné je v nás od nás. Jen se snaží navrhnout nový a zcela odlišný žebříček hodnot, který tak tvrdě kontrastuje s křesťanským, že přijmutí ďáblova jména, používaného jako nadávka a rozsudek, bylo jen logickým ač lehce ironickým důsledkem.
Na druhé straně teologičtí satanisté věří v Satana doslova. Někteří dokonce jako Stvořitele všeho. Nicméně v jejich očích Satan není všemocný, nemůže vidět všechny a trestat každého kdo v něj nevěří, nedokáže (nebo nechce) ničit města či zaplavit celý svět. Jeho síla závisí na jeho následovnících a ačkoli tady byl od začátku, neznamená to, že ho nějaký abrahamský Bůh nemůže odstrčit od moci. A tak se stalo, že když přišel Nazareťák, zformoval ničivou sílu, která zdevastovala kolébku moudrosti Babylón a po tisíce let brzdila jakýkoliv pokrok a pronásledovala a vraždila všechny Satanovy stoupence, systematicky ho připravujíc o moc a odrazujívše všechny ostatní antisatanistickou propagandou, jejíž sílu pociťujeme dodnes. Kde nebyl Nazareťák, tam to udělal Muhammad. Podle nich je Satan oslaben a čeká ve své pekelné výhni (která mimochodem není ani zdaleka tak plná utrpení jak se píše v bibli) na moment, kdy znovu povstane a světu teď vládne bůh, jenž ani své jméno nechce prozradit, s pomocí své církve, která je zdrojem všeho zla na zemi, brzdící lidský pokrok apod.
Zajímavou třešničkou je fakt, že oba směry věří v reinkarnaci a spoustu minulých a budoucích životů.
Doufám, že moje odpověď, sice silně opožděná, ale lepší pozdě než nikdy, tě aspoň trochu uspokojí :)
Krásné Vánoční svátky